Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Scoutlet.pl obowiązujące od dnia roku 17.01.2020

§ 1 Definicje pojęć

 • Sklep internetowy Scoutlet.pl - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.scoutlet.pl będący własnością Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł.

Sprzedawcą produktów na stronie jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.

 • Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
  • SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.
  • SKLEPIE SCOUTLET.PL - należy przez to rozumieć sklep prowadzony pod adresem www.scoutlet.pl;
  • UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która posiada dostęp do oferty i może dokonywać Zamówień towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Scoutlet;
  • ZAMÓWIENIU - należy przez to rozumieć zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość w Sklepie Scoutlet;
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich Sprzedawca skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  • MAGAZYN GŁÓWNY - należy przez to rozumieć miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
  • KONSUMENCIE - należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
  • ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, tj. Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9;

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Scoutlet.pl z towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 • Użytkownik może dokonać zakupów w Sklepie Scoutlet.pl bez rejestracji konta lub po zarejestrowaniu konta.
 • Dokonanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Scoutlet.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 • Korzystanie ze Sklepu Scoutlet.pl odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 • Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na adresy wskazane przez Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Do korzystania ze Sklepu Scoutlet.pl niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny jest do dokonania transakcji w serwisie). Dla poprawnego oglądania prezentacji video lub streamingu kanału Scoutlet w serwisie niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 • Sprzedawca poinformował Użytkownika o obowiązującym Kodeksie Dobrych Praktyk który znajduje się Studio Moderna KODEKS DOBRYCH PRAKTYK .

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu Scoutlet.pl jest akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
 • Rejestracji w Sklepie Scoutlet.pl dokonać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika.
 • Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznał się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.scoutlet.pl podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasła,
  • imienia i nazwiska oraz w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - firmy podmiotu,
  • w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - imienia i nazwiska osoby dokonującej i jednocześnie upoważnionej do dokonania Rejestracji w imieniu tego podmiotu;
  • adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, na który Sprzedawca dostarczy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
  • numeru telefonu.
 • Użytkownik (w tym osoba działająca w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
  • na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Mango-Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej droga tradycyjną na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Studio Moderna Polska Sp. z o.o. lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu, wyraża zgodę na prowadzenie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działających na ich marketingu bezpośredniego w ramach działalności Studio Moderna Polska sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na wskazany numer telefonu. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
 • Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób działających w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 ust. 6 a) powyżej uniemożliwia kontakt ze strony Sprzedającego w celach marketingowych.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

 • Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Scoutlet.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
 • Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki, które Użytkownik ma obowiązek ponieść.
 • Koszty dostawy zostaną wskazane Użytkownikowi na stronie (w stopce, zakładka „Dostawa”), a także podczas składania zamówienia. Wysokość kosztów dostawy zależy od wagi towaru. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel lub Poczta Polska.

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

 • Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Scoutlet.pl są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.scoutlet.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego
 • Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z "Koszyka".
 • Poprzez kliknięcie w ikonę "Do koszyka" Użytkownik akceptuje wybrane towary, zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
 • Użytkownik obowiązany jest po dodaniu wszystkich wybranych przez siebie towarów do koszyka następnie do wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności.
 • Użytkownik w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w szczególności poprzez potwierdzenie opcji " Zamawiam i płacę".
 • Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę" przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia, potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, dokument gwarancyjny oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy) zostanie przesłany Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem.
 • Informacje zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 • W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

 • W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.
 • Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.

§ 7 Formy płatności

Sklep Scoutlet.pl przyjmuje następujące formy płatności:

 • wysyłka za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki,
 • przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU,
 • kartą kredytową lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU
 • płatność przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu płatności PayPal
 • zakup na raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska SA 

 
§ 8 Zasady dostarczania zamówień

 • Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia w następujący sposób:
  • przesyłką kurierską - za pośrednictwem DHL Parcel Poczta Polska lub innym kurierem obsługującym daną przesyłkę
  • za pośrednictwem DHL Parcelshops - aby skorzystać z tej formy przesyłki ceną za zakup towaru oraz koszty transportu należy zapłacić kartą kredytową/kartą płatniczą lub przelewem on-line (dokonać przedpłaty).
 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Scoutlet.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy.
 • Zamówienia mogą być dostarczone w kilku przesyłkach, w zależności od czasu oczekiwania na dany towar lub magazynu z którego przesyłka będzie wysłana. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o takiej formie dostawy. W takiej sytuacji Użytkownik ponosi tylko raz koszty dostawy.
 • Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z Konsumentami.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 • W przypadku chęci odstąpienia od umowy uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Od zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. W przypadku gdy produkty były doręczone osobno, 14 dni liczy się od dostarczenia ostatniego z nich. W takiej sytuacji należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres widoczny w Informacjach dla Klienta dołączonych do przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie ze zdaniem powyżej. Należy odesłać produkt w stanie nierozpakowanym, chyba że było to konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, czy Konsument zakupił produkt we właściwym rozmiarze. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej z dnia 25.12.2014 roku wysokość kosztów nadania paczki pocztowej szacowana jest maksymalnie na kwotę 24 zł. Zalecamy wysyłać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą paczką pocztową wraz z potwierdzeniem nadania. Rzeczy których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać od Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tej sytuacji uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Produkt należy odesłać na adres widoczny w Informacjach dla Klienta dołączonych do przesyłki.. Sprzedający dokona zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny oraz kosztów wysyłki towaru do Konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że, Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej (może być złożone na formularzu dołączonym do pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy) i przesłane na adres widoczny w Informacjach dla Klienta dołączonych do przesyłki.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w Sklepie Scoutlet.pl) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedawcy rzecz(y) na adres widoczny w Informacjach dla Klienta dołączonych do przesyłki. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji - procedura reklamacyjna (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy):

 • Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji: kontakt@scoutlet.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Użytkownika, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 • W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Użytkownik obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną na adres widoczny w Informacjach dla Klienta dołączonych do przesyłki. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy reklamowanej, Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych przez Użytkownika roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Użytkownik zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 • Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Użytkownikowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 • W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny.

§ 11 Konkursy i Promocje

Sklep Scoutlet.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich zasadami, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w odrębnych regulaminach tych konkursów i promocji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.scoutlet.pl oraz do wglądu w siedzibie Sprzedawcy. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
 • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 17.01.2020 r.